Regulamin

ładowanie

SCANDINAVIA RESORT

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pola kamperowego „Scandinavia Resort & Marine” w Zatorze ul. Stawowa 15, zwanego dalej „polem kamperowym“ i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie pola kamperowego.

§2
KORZYSTANIE Z USŁUG POLA KAMPEROWEGO

1. Do korzystania z pola kamperowego uprawnione są osoby zameldowane w Recepcji po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu.

2. Przybywający na terenie pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w Recepcji w dniu przyjazdu oraz uregulować należność za cały okres pobytu. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy kartę parkingową oraz paragon fiskalny lub fakturę VAT, które należy zachować do dnia wyjazdu.

3. Goście pola kamperowego mogą w trakcie pobytu korzystać z dostępnych na terenie obiektu sanitariatów, które są ogólnodostępne dla wszystkich osób przebywających na polu kamperowym. Goście korzystający z sanitariatów zobowiązani są do utrzymywania ich w czystości oraz zgłaszania powstałych przy ich użytkowaniu usterek lub problemów pracownikowi recepcji.

§3
DOBA POBYTOWA

Doba pobytowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu zameldowania a kończy o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.

Do czasu upływu ostatniej opłaconej doby pobytowej, korzystający z pola kamperowego Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.

Informację o przedłużeniu doby pobytowej Gość powinien zgłosić w Recepcji przed upływem zaplanowanego pobytu. Pole kamperowe może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc pobytowych lub w przypadku Gości nie przestrzegających niniejszego Regulaminu. Pole kamperowe zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt oraz zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi standardami. Jeśli istnieje podejrzenie o zakłóceniu ciszy nocnej, pole kamperowe ma prawo pobrać kaucję zwrotną w wysokości 200 zł na poczet ciszy nocnej.

§4
REZERWACJA I MELDUNEK

Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Gość pola kamperowego nie może przekazywać miejsca osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
Pole kamperowe może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu pola kamperowego lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników pola kamperowego lub innych osobach przebywających na polu kamperowym. W przypadku rażącego naruszenia ciszy nocnej kemping ma prawo usunąć gości z pola kamperowego poprzez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską - za naruszenie ciszy nocnej naliczana jest opłata karna w wysokości 200 zł.
Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli na wskazane przez administrację pola kamperowego konto bankowe zostanie wpłacony określony zadatek. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
W przypadku braku kontaktu z gościem w okresie 24 godzin od dnia rozpoczęcia pobytu, rezerwacja może zostać anulowana.

§5
WARUNKI ANULACJI

I. Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie zadatku w wysokości 50% całkowitej wartości pobytu. Zadatek winien być wpłacony przelewem na konto Scandinaviaresort: 74 1020 1068 0000 1602 0371 5778 PKO BANK POLSKI.
Terminy wpłaty zadatku:
1. Najpóźniej 7 dni przed planowaną datą pobytu - w przypadku pobytów dokonywanych z wyprzedzeniem
2. 24 godziny - w przypadku pobytów rozpoczynających się mniej niż 7 dni od daty dokonania rezerwacji
3. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji - w przypadku pobytów rozpoczynających się mniej niż 48 godzin od momentu dokonania rezerwacji
4. Pozostała kwota płatna w hotelu przy zakwaterowaniu.
W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
II. ANULOWANIE REZERWACJI
1. Możliwe jest bezkosztowe anulowanie rezerwacji na 7 dni przed jej rozpoczęciem w przypadku braku wpłaty zadatku.
2. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej lub odwołania pobytu, pole kamperowe nie zwraca wcześniej pobranych opłat.

§6
USŁUGI

Pole kamperowe świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
Goście mogą korzystać z przyłącza wody, prądu, kanalizacji oraz zlewni ścieków bezpłatnie.

§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI POLA KAMPEROWEGO

Każdy, kto przebywa na terenie pola kamperowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.
Pole kamperowe jest miejscem odpoczynku. Goście zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-06:00. Za zakłócanie ciszy nocnej pobierana jest kara pieniężna w wysokości 200 zł. Za ponowne zakłócenie ciszy nocnej następuje wydalenie z pola.